LEGALIZACIJA OBJEKATA – geodetski snimak

Izrađujemo geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada za stranke koje su predale zahtjev za legalizaciju. Obratite nam se s pitanjima za Vaš konkretan slučaj!

UPIS (uknjižba ili ucrtavanje) OBJEKATA U KATASTAR I GRUNTOVNICU

Izrađujemo geodetske elaborate za evidentiranje zgrada u službene evidencije katastra i gruntovnice. Kod upisa zgrada u katastar zemljišta/nekretnina i zemljišne knjige, potrebno je priložiti odgovarajući akt kojim se dokazuje legalnost za svaku zgradu, prema sadašnjoj zakonskoj regulativi.

SREĐIVANJE STANJA U KATASTRU I GRUNTOVNICI

Stanje u katastru i zemljišnoj knjizi (gruntovnici) može se razlikovati. Također, postoji mogućnost da stanje u naravi ne odgovara stanju u evidenciji katastra ili gruntovnice. Obavljamo poslove usklađenja stanja u katastru i gruntovnici prema stanju u naravi.

IZRADA PARCELACIJSKIH i DRUGIH GEODETSKIH ELABORATA

Izrađujemo parcelacijske elaborate u svrhu: diobe ili spajanja katastarskih čestica provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja. Izradom i provedbom parcelacijskih elaborata promjene se evidentiraju u službenim evidencijama. Pri izradi parcelacijskih elaborata potrebna je suradnja i potvrda od strane nadležnog Zavoda za prostorno uređenje. Upis objekata u katastar i evidenciju provodi se postupkom izradi određenog geodetskog elaborata. Također, izrađujemo geodetske elaborate u svrhu:

  • evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
  • evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
  •  evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
  • evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
  • evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku provedbe u zemljišnoj knjizi
  • izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
  • ispravljanja propusta u održavanju katastra
  • ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
  • promjene područja i granica katastarskih općina.

IZRADA ELABORATA VODOVA

Obavljamo izmjere komunalnih magistralnih vodova ili priključaka na komunalnu infrastrukturu i izrađujemo vodova s ovjerom u katastru. Također, obavljamo i iskolčenja vodova na terenu prema projektu ili na temelju ranijih geodetskih snimaka. Geodetsko snimanje komunalnih instalacija je zakonska obaveza.

IZRADA GEODETSKOG PROJEKTA

Ako planirate graditi/dograditi novi objekt, potreban Vam je geodetski projekt za ishođenje građevinske dozvole! Geodetski projekt prati sve faze gradnje, od formiranja građevne čestice u katastru ako je to potrebno, usklađenja stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i u naravi, do iskolčenja građevine i njezinog evidentiranja u službene evidencije katastra i zemljišne knjige. Geodetski projekt je i osnova za praćenje gradnje građevine. U tijeku izrade geodetskog projekta neophodna je suradnja s ovlaštenih inženjerima arhitekture.

IDENTIFIKACIJA KATASTARSKIH/GRUNTOVNIH ČESTICA

Obavljamo identifikacije katastarskih/gruntovnih čestica za sve potrebe te izrađujemo identifikacijski nalaz.

OBNOVA MEĐA PREMA STANJU U KATASTRU

Obavljamo iskolčenje međa za potrebe obnove ili rekonstrukcije međnih točaka i međnih linija. Možete zatražiti da Vam geodet iskolči/pokaže međe prema stanju u katastru. Prilikom kupnje parcele zatražite neka Vam prodavatelj zajedno s vlasnicima susjednih parcela pokaže međe parcele koju kupujete. Čuvajte svoje međne oznake! U slučaju spora i nemogućnosti dogovora oko međe, situaciju je potrebno riješiti sudskim putem.

ISKOLČENJE OBJEKATA

Obavljamo iskolčenja zgrada i drugih građevina na terenu na temelju projektne dokumentacije i izrađujemo elaborate iskolčenja. Iskolčenje objekata je zapravo njihov „prijenos“ s papira na teren!

INŽENJERSKA GEODEZIJA

Osim iskolčenja objekata, što je jedan od osnovnih zadataka inženjerske geodezije, bavimo se i ostalim inženjerskim radovima koji su vezani uz niskogradnju, visokogradnju i energetiku (brane, vodovi i dr.) te prate objekte pri njihovom projektiranju i izgradnji.